[[[["field99","equal_to","\u05d4\u05d5\u05e8\u05d0\u05ea \u05e7\u05d1\u05e2"]],[["show_fields","field74,field83"]],"or"],[[["field99","equal_to","\u05d0\u05e9\u05e8\u05d0\u05d9 (\u05de\u05d0\u05d5\u05d1\u05d8\u05d7)"]],[["show_fields","field84"]],"or"],[[["field92","equal_to","\u05d0\u05e0\u05d9 \u05de\u05d0\u05e9\u05e8\\\u05ea"]],[["show_fields","field86,field99"]],"and"],[[["field99","equal_to","\u05d0\u05e9\u05e8\u05d0\u05d9 \u05e9\u05d1\u05d5 \u05e9\u05d5\u05dc\u05de\u05d5 \u05d3\u05de\u05d9 \u05d4\u05e8\u05d9\u05e9\u05d5\u05dd"],["field99","equal_to","\u05d0\u05e9\u05e8\u05d0\u05d9 \u05d0\u05d7\u05e8"],["field99","equal_to","\u05d4\u05d5\u05e8\u05d0\u05ea \u05e7\u05d1\u05e2"]],[["show_fields","field98,field88"]],"or"],[[["field100","equal_to","\u05de\u05e1\u05dc\u05d5\u05dc \u05e0\u05e9\u05d9\u05dd"]],[["show_fields","field101"]],"and"],[[["field69","equal_to","\u05e7\u05d5\u05dc\u05e0\u05d5\u05e2"]],[["show_fields","field93,field108"]],"and"],[[["field69","equal_to","\u05de\u05e9\u05d7\u05e7"]],[["show_fields","field107,field108"]],"and"],[[["field69","equal_to","\u05db\u05ea\u05d9\u05d1\u05d4"]],[["show_fields","field106,field108"]],"and"]]
1
טופס הרשמה


תכנית מבוקשת
מסלול מבוקש
שם
משפחה
שם משפחה קודם
מצב משפחתי
מספר ת"ז
תאריך לידה
כתובת מלאה
פלאפון
סכום נותר לתשלום עבור מסלול קולנוע - 13,800 ש"ח
סכום נותר לתשלום עבור מסלול משחק - 7,000 ש"ח
סכום נותר לתשלום עבור מסלול כתיבה - 8,000 ש"ח
לתשומת לבכם - סכום זה אינו כולל הנחות ומלגות
הסדר תשלום

הו"ק/אסמכתאפורמטים אפשריים (jpg,png,pdf)
העלה

אפשרות א: הורדת טופס הו"ק - לחץ כאן

אפשרות ב: ניתן להקים הו"ק דרך כניסה לחשבון הבנק האינטרנטי שלכם, ללא צורך ללכת לבנק.
יש לבחור בתפריט - "הקמת הרשאה" - להכניס את קוד המוסד -28805  והפרטים הנוספים. 
בסוף התהליך תתקבל אסמכתא עם כל הפרטים, אותה יש לשמור בקובץ ( או לצלם מסך) ולהעלות לטופס זה.
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder