[[[["field29","equal_to","1"]],[["show_fields","field31,field56,field18,field93"]],"and"],[[["field29","equal_to","2"]],[["show_fields","field31,field56,field18,field41,field32,field33,field94,field93"]],"and"],[[["field29","equal_to","3"]],[["show_fields","field17,field31,field56,field18,field41,field33,field32,field34,field55,field95,field93,field94"]],"and"],[[["field29","equal_to","4"]],[["show_fields","field17,field31,field56,field18,field41,field32,field33,field54,field55,field34,field45,field62,field93,field94,field95,field96"]],"and"],[[["field29","equal_to","5"]],[["show_fields","field17,field31,field33,field32,field18,field34,field41,field55,field56,field45,field62,field44,field53,field54,field61,field97,field93,field94,field95,field96"]],"and"],[[["field29","equal_to","6"]],[["show_fields","field34,field31,field56,field18,field41,field32,field33,field61,field62,field17,field55,field45,field54,field44,field53,field43,field57,field52,field98,field93,field94,field95,field96,field97"]],"or"],[[["field29","equal_to","7"]],[["show_fields","field34,field31,field56,field18,field32,field33,field41,field55,field62,field17,field45,field54,field44,field61,field53,field43,field57,field52,field48,field60,field51,field99,field93,field94,field95,field97,field96,field98"]],"and"],[[["field70","equal_to","\u05d0\u05d9\u05df \u05dc\u05d9 \u05d4\u05e1\u05d3\u05e8 \u05ea\u05e9\u05dc\u05d5\u05dd"]],[["show_fields","field82"]],"and"],[[["field82","equal_to","\u05d4\u05d5\u05e8\u05d0\u05ea \u05e7\u05d1\u05e2"]],[["show_fields","field74,field83"]],"and"],[[["field82","equal_to","\u05d0\u05e9\u05e8\u05d0\u05d9"]],[["show_fields","field84"]],"and"],[[["field70","equal_to","\u05d9\u05e9 \u05dc\u05d9 \u05d4\u05e1\u05d3\u05e8\u05ea \u05ea\u05e9\u05dc\u05d5\u05dd"]],[["hide_fields","field83,field74"]],"and"],[[["field90","equal_to","\u05d0\u05e9\u05e8"]],[["show_fields","field91"]],"and"],[[["field18","equal_to","\u05d1\u05d9\"\u05e1 \u05d8\u05d4\u05e8"],["field33","equal_to","\u05d1\u05d9\"\u05e1 \u05d8\u05d4\u05e8"],["field55","equal_to","\u05d1\u05d9\"\u05e1 \u05d8\u05d4\u05e8"],["field54","equal_to","\u05d1\u05d9\"\u05e1 \u05d8\u05d4\u05e8"],["field53","equal_to","\u05d1\u05d9\"\u05e1 \u05d8\u05d4\u05e8"],["field52","equal_to","\u05d1\u05d9\"\u05e1 \u05d8\u05d4\u05e8"],["field51","equal_to","\u05d1\u05d9\"\u05e1 \u05d8\u05d4\u05e8"]],[["show_fields","field104,field105"]],"or"]]
1
טופס הרשמה - מוסדות תורת החיים


שם האב
שם האם
משפחה
מס זהות אב
כתובת מלאה
פלאפון אב
פלאפון אם
שם הילד1
ת"ז1
שם הילד2
ת"ז2
שם הילד3
ת"ז3
שם הילד4
ת"ז4
שם הילד5
ת"ז5
שם הילד6
ת"ז6
שם הילד7
ת"ז7
שמות הבנות שאוכלות בהזנה
no-icon
עובד מוסדותלעובד מעל שליש משרה בלבד
הסדר תשלום
שיטת תשלום
הו"ק/אסמכתאפורמטים אפשריים (jpg,png,pdf)
cloud_uploadהעלה

אפשרות א: הורדת טופס הו"ק - לחץ כאן

אפשרות ב: ניתן להקים הו"ק דרך כניסה לחשבון הבנק האינטרנטי שלכם, ללא צורך ללכת לבנק.
יש לבחור בתפריט - "הקמת הרשאה" - להכניס את קוד המוסד -28805  והפרטים הנוספים. 
בסוף התהליך תתקבל אסמכתא עם כל הפרטים, אותה יש לשמור בקובץ ( או לצלם מסך) ולהעלות לטופס זה.

לתשלום בהו"ק באשראי יש להתקשר למס' 08-8691696 שלוחה 3 ולמסור פרטי אשראי, או לשלוח מייל ל gvia.torat@gmail.com ונחזור אליכם.אני מתחייב בזה לשלם את כל התשלומים השוטפים לשנת הלימודים התש"פ כפי שמעודכן במערכת. התחייבות זו תוקפה כחתימה על טופס התחייבות לתשלום שכר לימוד.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder